REGULAMIN warsztatów MiniLAB nr 3/2019 z dnia 2.09.2019r.

REGULAMIN warsztatów MiniLAB nr 3/2019 z dnia 2.09.2019r.

 1. UCZESTNIK warsztatów zobowiązany jest do przestrzegania REGULAMINU i zasad podanych przez ORGANIZATORA lub osobę prowadzącą WARSZTATY. 
 2. W trakcie zajęć należy przestrzegać zasad kultury osobistej oraz poprawnego zachowania.
 3. W trakcie warsztatów UCZESTNICY zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania podanych zasad BHP oraz ze szczególną uwagą wykonywania poleceń Prowadzącego WARSZTATY.
 4. ORGANIZATOR zapewnia UCZESTNIKOWI WARSZTATÓW odzież i artykuły ochronne (fartuchy, okulary ochronne, rękawiczki). Za ewentualne szkody wynikające z udziału UCZESTNIKA w warsztatach (np. plamy na ubraniach) Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Większość eksperymentów przeprowadzana jest przez UCZESTNIKÓW samodzielnie lub w parach, pod stałym nadzorem Prowadzącego warsztaty.
 6. Warsztaty z UCZESTNIKIEM prowadzą wykwalifikowane i przeszkolone osoby.
 7. Doświadczenia chemiczne, fizyczne i biologiczne przeprowadzane są w oparciu o ogólnodostępne, bezpieczne substancje, które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia UCZESTNIKÓW warsztatów.
 8. ORGANIZATOR ubezpiecza UCZESTNIKÓW warsztatów od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania zajęć.
 9. Przed rozpoczęciem warsztatów należy zgłosić  ewentualne choroby przewlekłe UCZESTNIKA WARSZTATÓW (alergie, choroby, astma itp.) oraz inne dolegliwości mogące stanowić istotną przeszkodę w bezpiecznym jego uczestnictwie w warsztatach.
 10. UCZESTNIK może zostać wykluczony z WARSZTATÓW w przypadkach:
 • gdy nie postępuje zgodnie z poleceniami Prowadzącego warsztaty;
 • gdy jego zachowanie utrudnia prowadzenie zajęć;
 • jeśli stanowi zagrożenie dla innych uczestników warsztatów.
 1. Zaistnienie przypadków wskazanych w pkt.10, wiąże się z niezwłocznym poinformowaniem OPIEKUNA o usunięciu UCZESTNIKA z zajęć. W tym przypadku nie przysługuje OPIEKUNOWI zwrot kosztów poniesionych za czas WARSZTATÓW.
 2. OPIEKUN odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez UCZESTNIKA w trakcie WARSZTATÓW, gdy powstały one z powodu:
 • niedbalstwa i lekkomyślności;
 • niestosowania się do poleceń osoby prowadzącej WARSZTATY;
 • celowego działania UCZESTNIKA zmierzającego do wyrządzenia szkody.
 1. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone lub utracone w trakcie WARSZTATÓW mienie UCZESTNIKA. Jeśli UCZESTNIK przynosi na WARSZTATY wartościowe mienie, to robi to wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 2. W przypadku rezygnacji OPIEKUNA/UCZESTNIKA z udziału w WARSZTATACH wymagane jest złożenie ORGANIZATOROWI pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Oświadczenie można dostarczyć osobiście lub przesłać drogą mailową (skan z podpisami w formacie JPG/PDF) lub pocztą. Niezłożenie rezygnacji z warsztatów oznacza konieczność uiszczenia opłaty za kolejny miesiąc.
 3. Rezygnacja z części zajęć nie zwalnia OPIEKUNA z obowiązku wniesienia pełnej opłaty za dany miesiąc ani nie uprawnia do ubiegania się o zwrot części kosztów, z zastrzeżeniem §3, pkt 5.
 4. W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od ORGANIZATORA zastrzega sobie prawo odwołania WARSZTATÓW. W takiej sytuacji ORGANIZATOR będzie starał się niezwłocznie poinformować OPIEKUNA/UCZESTNIKA o zaistniałych okolicznościach odwołania zajęć
 5. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w pkt. 16 UCZESTNIK ma prawo do skorzystania z innego terminu warsztatów (po jego ustaleniu z ORGANIZATOREM) lub do zwrotu uiszczonej opłaty  w wysokości proporcjonalnej do ilości nie zrealizowanych WARSZTATÓW.
 6. W związku ze specyfiką organizacji warsztatów MiniLAB, nie ma możliwości odrabiania zajęć ani zwrotu opłaty za niewykorzystane zajęcia bez uzyskania zgody ORGANIZATORA.