Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 • Administratorem przekazanych danych osobowych jest MiniLAB Malwina Garbacz z siedzibą w Tomaszowie Lub., ul Wyspiańskiego 4, tel. 576 090 044, mail miniLab.tomaszow@gmail.com).
 • Podstawę prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(art.6 ust.1, dalej zwanego RODO).
 • Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu obejmuje: imię i nazwisko dziecka/rodzica/opiekuna prawnego, wiek dziecka adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
 • Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia działalności MiniLAB, w tym:
  1. prowadzenia rekrutacji dzieci do warsztatów laboratoryjnych,
  2. prowadzenia odpłatnej edukacji opartej o podstawę programową szkoły podstawowej,
  3. zapewnienia warunków działania Placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
  4. marketingu usług własnych i poleconych,
  5. zbierania danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej,
  6. zarządzania, kontroli, audytu, ewaluacji, sprawozdawczości i raportowania.
  7. komunikacji z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w sprawach związanych z jego pobytem na warsztatach MiniLAB, w tym za pośrednictwem strony internetowej www.minilab.edu.pl
  8. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem przyjęcia dziecka na warsztaty MiniLAB; odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości przyjęcia dziecka na warsztaty MiniLAB.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. żądania od Administratora usunięcia danych, jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość przekazanych danych (w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości danych) lub dochodzenia roszczeń,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
 6. wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, w celach wykazanych w ust.3,
 • Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu zakończenia/przerwania przez dziecko edukacji w MiniLAB Malwina Garbacz lub jej odwołania/cofnięcia.
 • Dane osobowe mogą być poddawane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Profilowanie używane jest w ramach korzystania ze strony  internetowej www.minilab.edu.pl (mechanizm: pliki cookies, Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. Administrator umożliwia wyłączenie opcji profilowania w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług za pośrednictwem serwisu internetowego. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

 

 • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom ale mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Mechanizm Cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach:

 • prawidłowego działania Strony www, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,
 • dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika,
 • zapamiętania indywidualnych preferencji Użytkownika,
 • marketingowych,
 • statystycznych,
 •  

Administrator informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Administrator wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego.

Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w wybranych przeglądarkach internetowych:

 • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
 • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Administrator informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.